Fries sprekende mensen

Meer onderwijs in het Fries. De onderzoekers van de Fryske Akademy doen aanbevelingen voor het onderwijs en de overheid. Fries schrijven moet een vaste plek krijgen in basis- en voortgezet onderwijs. Veel mensen hebben in het onderzoek aangegeven dat ze het jammer vinden dat ze alleen maar korte, spreektaalachtige berichtjes kunnen schrijven.

In het Fries Museum is een mooie plaats ingeruimd voor het Fries Verzetsmuseum. Aan de hand van verhalen van een aantal gewone mensen en kinderen – pro-Duits, anti-Duits, Joods, in het verzet, op de vlucht of ondergedoken – wordt een schrijnend beeld geschetst van een aantal levens in die vreselijke periode van de Tweede Wereldoorlog.

Met 'Fries' wordt door de meeste mensen het Westlauwer Fries bedoeld. Westlauwer Fries (Westlau-wersk Frysk, het Fries ten westen van de Lauwer) wordt gesproken in de Nederlandse provincie Fries-land en in de meest westelijke delen van Groningen. Buiten Nederland worden deze dialecten 'West- ‘Is er voldoende passie voor het Fries bij de Statenleden’: de discussieavond van donderdag twee week geleden in Tresoar. Ik, als nieuwsgierige, niet Fries sprekende inwoner van Friesland ben erbij en omdat ik met verbazing en een ‘onverzadigd gevoel’ ben blijven zitten, schrijf ik mijn beleving van deze avond op. Lees verder → vooral Fries en Neder-lands (42%). 47% van de panelleden is thuis in het Fries opgevoed, maar 14% spreekt dagelijks alleen Fries. Men spreekt vaker alleen Nederlands (32%) dan alleen Fries (14%). 32% van de panelleden ervaart dat in zijn/haar omgeving het aantal Fries sprekende mensen afneemt. Het Fries wordt in de provincie Friesland gesproken en in sommige dorpen in Groningen. Verschillen met het standaard Nederlands. Het Fries en het Nederlands zijn twee totaal verschillende talen. Zodanig dat een Fries sprekende persoon door een Nederlander niet zal worden verstaan (op enkele woorden wellicht na).

De mensen die in Friesland op school zitten of hebben gezeten, krijgen het Fries onderwezen (als taal, dus net als Engels). De meeste mensen in Friesland kunnen het Fries goed verstaan en in mindere maten ook spreken. Er wordt onder elkaar erg veel Fries gesproken. In de dorpen meer dan in de stad.